Stichting Buurt Preventie Team (BPT)-Bezuidenhout
Secretariaat
Stichting Buurt Preventie Team (BPT)-Bezuidenhout
Anna van Hannoverstaat 4
2595 BJ Den Haag

info@bptbezuidenhout.nl

KvK 58652531Copyright © 2018 by Buurt Preventie Team Bezuidenhout - all rights reserved
Stichting Buurtpreventie Team (BPT)-Bezuidenhout  is vanaf 1 januari 2015 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Via deze en ander pagina’s op deze website voldoet Stichting  Buurtpreventie Team (BPT)-Bezuidenhout  aan de publicatieverplichting die bij de ANBI-status hoort.

Voordelen ANBI-status
Nu de Stichting Buurtpreventie Team (BPT)-Bezuidenhout  (hierna: de ‘stichting’) een ANBI is, kunnen donateurs hun giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de stichting de gift vastleggen in een overeenkomst.
De stichting heeft onder meer als voordeel van de ANBI-status, dat zij geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.


1. Naam
De naam van de stichting is Stichting Buurtpreventie Team (BPT)-Bezuidenhout  .

2. Doelstelling
De stichting heeft ten doel het Bezuidenhout de meest veilige buurt van Den Haag maken met, door en voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (beroeps) hulpdiensten.
De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
- het zoveel mogelijk organiseren en uitvoeren van surveillance in de buurt conform een vooropgesteld rooster;
- het organiseren en uitvoeren van cursussen voor de deelnemers op het gebied van surveilleren en preventie in de ruimste zin van het woord;
- het deelnemen en stimuleren van deelname aan burgerhulpverleningsinitiatieven;
- het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners van Bezuidenhout;
- het beschikbaar stellen van het team en haar middelen op vrijwillige basis bij rampenbestrijding, calamiteiten in de omgeving en/of evenementen in de buurt;
- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
- het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn;
- de stichting beoogt niet het behalen van winst;
- de stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uit maken of bij de stichting enig belang hebben .

3. Fiscaal nummer, KvK-nummer en bankrekeningnummer van de stichting
RSIN: 853126008
KvK-nummer: 58652531
Bankrekeningnummer: NL63INGB0006157222 

4. Contactgegevens
Het secretariaat van de stichting heeft als postadres: Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag

Het bestuur van de stichting bestaat sinds 1 maart 2016 uit:
W.A. Wilhelmy Damsté-Batenburg, voorzitter
Drs. R.P. Sweys MBA, MSc, secretaris
J.W. Wouters BBA, penningmeesterJaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2017